Mančester siti šampion sveta!

Prvak Evrope u finalu pobedio brazilski Flu¬mi¬nen¬se sa 4:0 (2:0)

Man­če­ster si­ti je po­sle pr­ve ti­tu­le šam­pi­o­na Evro­pe pr­vi put osvo­jio i svet­sku kru­nu. Gra­đa­ni su u Ri­ja­du, na „Kralj Ab­du­la” sta­di­o­nu, u fi­na­lu 20. svet­skog pr­ven­stva klu­bo­va po­be­di­li bra­zil­ski Flu­mi­nen­se, osva­ja­ča ju­žno­a­me­rič­kog Ko­pa li­ber­ta­do­res, i ta­ko za­dr­ža­li do­mi­na­ci­ju evrop­skih klu­bo­va. Šam­pi­o­ni Sta­rog kon­ti­nen­ta su je­da­na­e­sti put za­re­dom osva­ja­či svet­skog klup­skog pr­ven­stva.

Ostavite komentar